Gallotia Stehlini - Veleještěrka obrovská je mohutný ještěr délky až 1 m. Je způsobem života naprosto totožná s agamou vousatou, proto potřebuje velmi vysoké nároky na osvětlení! Jsou to endemické ještěrky z Kanárských ostrovů.. Samec je vždy mohutnější a cca o 15 - 20% větší než samice. Ještěrky musí hibernovat, je to pro ně přirozený proces a bez něj jim zkracujete život. Chovejte v zásadě v párech nebo 1.3 s množstvím úkrytů, jinak samec klidně samici ukousne ocas, nohu, či ji zabije. Pokud budete mít vícero samic, tak samice před snůškou stejně tak bude napadat druhou samici. Úkryty opravdu nepodceňovat. Krmíme denně či obden v dospělosti hmyzem a milují ovocné kaše - banán, jablko, jahody, borůvky, kaki, maliny, lesní ovoce, atd.. Každý den terárium rosíme. Tyto ještěrky sežerou téměř vše a čím jsou starší tím i více se zaměřují na bylinnou stravu a na ovoce! Osobně bych řekl, že jsou daleko všežravější i než agamy. Klidně si dají konzervu či rozbité vejce.
Terárium minimálně 1m x 50cm x 50cm s množstvím úkrytů a větví. Výhřevné místo ( kolem 45C ) se silným UVB zářením - buď bodovka s UVB kompaktem či nejlépe UVB výbojka. Další potřebná věc je plnospektrální dosvit, bez něj ještěrky nebudou tak krásné a žravé. Nejideálnější kombinace je UVB výbojka + UVA výbojka s předřadníkem.
Gallotia Stehlini - The huge giant is a massive lizard up to 1 m long. It is a way of life exactly the same as agama beard, so it needs very high lighting requirements! They are endemic lizards from the Canary Islands. The male is always more powerful and about 15-20% larger than the female. Lizards must hibernate, it is a natural process for them, and without them they shorten their lives. Keep basically in pairs or 1.3 with a lot of shelters, otherwise the male will calmly bitch the tail, leg or kill. If you have multiple females, then the female will be attacked by the other females. shelters do not really underestimate. Feed every day or every day in adulthood with insects and love fruit slurry - banana, apple, strawberries, blueberries, kaki, raspberries, forest fruits, etc. Every day the terrarium is scented. These lizards devour almost everything, and the older the more they focus on herbal food and fruit! Personally, I would say they are far more omnivorous than bearded dragons. They can easily put a can or a broken egg.
Terrarium at least 1m x 50cm x 50cm with a lot of shelters and branches. Heater (about 45C) with strong UVB radiation - either a UVB-dot or UVB lamp. Another necessary thing is a full-spectrum fever, without it lizards will not be so beautiful and hungry. The most ideal combination is the UVB lamp + UVA lamp with ballast.
Back to Top