Timon lepidus - Ještěrka perlová je velká ještěrka dosahující délky až 90cm. Je způsobem života naprosto totožná s agamou vousatou, proto potřebuje velmi vysoké nároky na osvětlení! Pokud nechováme černé genotypy, tak nikdy nebude mít tak zářivě zelený kabát pokud ošidíte osvětlení. Samec je vždy mohutnější a sytěji zeleně vybarvený než samice. Barevnost jako u všech ještěrů je nejintenzivnější v období páření tzn. březen až srpen, pak hnědnou a připravují se na zimování. Ještěrky musí hibernovat, je to pro ně přirozený proces a bez něj jim zkracujete život. Chovejte v zásadě v párech nebo 1.3 s množstvím úkrytů, jinak samec klidně samici ukousne ocas, nohu, či ji zabije. Pokud budete mít vícero samic, tak samice před snůškou stejně tak bude napadat druhou samici. úkryty opravdu nepodceňovat. Krmíme denně či obden v dospělosti hmyzem a milují ovocné kaše - banán, jablko, jahody, borůvky, kaki, maliny, lesní ovoce, atd.. Nepohrdnou ani rozbitým vajíčkem. Každý den terárium rosíme.
Terárium minimáůně 1m x 50cm x 50cm s množstvím úkrytů a větví. Výhřevné místo ( kolem 45C) se silným UVB zářením - buď bodovka s UVB kompaktem či nejlépe UVB výbojka. Další potřebná věc je plnospektrální dosvit, bez něj ještěrky nebudou tak krásné a žravé. Nejideálnější kombinace je UVB výbojka + UVA výbojka s předřadníkem.
V mém chovu naleznete vzácnou mutaci melanistického zbarvení, je to celočerná ještěrka. Tento gen je RECESIVNÍ!
Timon lepidus - Occelated Lizard is a large lizard reaching up to 90cm in length. The way of life is totally congenial with an agama beard, and it needs high demands on lighting! If we do not keep black genotypes, it will never have such a bright green coat if you keep the lights on. The male is even stronger and denser in color than the females. The coloration of all lizards is the most intense in mating season, ie. March to August, then brown and preparing for wintering. Lizards must hybernate, it is a natural process for them, and without them they shorten their lives. Keep basically in pairs or 1.3 with a lot of shelters, otherwise the male will calmly bitch the tail, leg or kill. If you have multiple females, then the female will be attacked by the other females. shelters do not really underestimate. Feed every day or every day in adulthood with insects and love fruit slurry - banana, apple, strawberries, blueberries, kaki, raspberries, forest fruits, eggs etc. Every day the terrarium is scented.
Minimum terrarium 1m x 50cm x 50cm with a lot of shelters and branches. Heater (about 45C) with strong UVB radiation - either a UVB-dot or UVB lamp. Another necessary thing is a full-spectrum fever, without it lizards will not be so beautiful and hungry. The most ideal combination is the UVB lamp + UVA lamp with ballast.
In my breed you find a rare mutation of melantic coloring, it is a blackish lizard. This genotype is RECESIVE !
Back to Top