GENETIKA AGAM VOUSATÝCH:
RECESIVNÍ GEN = gen, který musí přenášet oba rodiče. Genom se buď projevuje viditelně nebo jej agama přenáší a je tzv. HETEROZYGÓTNÍ = HET.
HYPO - hypomelanistic. Agama má sníženou tmavou pigmentaci a jejich barvy jsou intenzivnější. HYPO agama má všechny drápky průhledné bez černého pigmentu. Hypo agamy jsou jediný genom, který lze bez obav pářit viditelný x viditelný.
TRANS - transluscent, což je v překladu doslovně "průhledný". Agama má potlačený bílý pigment a její kůže je průhledná, hlavně u mláďat, kdy věkem tento průhledný znak mizí. Transluscent agamy mají celočerné oči. Pokud mají po těle jen průhledná místa a nejsou "celoprůhlední" označují se jako "PARTIAL TRANS" tedy ČÁSTEČNĚ PRŮHLEDNÝ. Trans genom je poměrně velmi diskutabilní a nedoporučuje se křížit dvě transluscent agamy s viditelnými vlohami. Často dochází k menší líhnivosti a oplodněnosti snůšky v nejlepším případě a často k defektním mláďatům a špatnému imunitnímu systému, malé velikosti a vysoké úmrtnosti mláďat.. Měla by se tedy spojovat trans agama x het trans agama... Nicméně záleží také na spojení, pokud je spojení v pořádku a mláďata jsou zdravá a bez defektů lze i toto spojení viditelný x viditelný - dobrý chovatel vám vždy řekne z jakého jsou spojení a zda byly nějaké problémy či nebyly, aby rozhodnutí o nákupu takovéhoto mláděte bylo na vás;)
WIBLIT - Jedna z mladších mutací, která ještě není tak moc rozšířena. Poznávací znak je agama zcela bez vzorku. Už se podařilo vyšlechtit i žluté a oranžové Wiblit agamy. Jako Trans i tato vloha je zdravotně diskutabilní. Nespojovat viditelné Wits agamy, omezit příbuznost a nezatěžovat linii zbytečně dalšími vlohami.
ZERO - mutace bez barevného nádechu a dáva stříbrno-šedivá až bílá zvířata občas i s černými oči jako u Trans genomu. Nespojujeme viditelné vlohy a dle mého osobního soudu je zbytečné tyto linie zatěžovat vlohou Trans.
HYPOTRANS - nejžádanější kombinace která v kombinaci s Coral zbarvením dá krásně výrazné agamy.
CORAL - coral je zbarvení nikoliv genotyp! Neexistuje het coral apod..! Je to vysoce svítivá barevnost agam sytých barev a agamy mají sytě žluté břicho. Označovat coral agamu by se mělo pouze čistou coralku původem od irské chovatelky! Pokud se nespojují 2 coral agamy vznikne vždy kříženec, ač nese plné znaky coral agamy, měl by se označovat vybarvením obou rodičů jako u mne pro příklad ORANGE x pure RED CORAL.. Red coral je nejžádanější a opravdu red stále vzácnost. POUZE U TRANS AGAM VYNIKNE ŽLUTÉ BŘICHO, PROTO JSOU CORAL JEN TRANS AGAMY A HYPOTRANS;)
Samotná barevnost a intenzita barev musí být i u rodičů jinak ani genetická vloha barevnost u agamy nevykouzlí. Vybarvování agam začíná až po 3 svleku a někdy až v daleko pozdějším věku, proto vždy záleží na rodičích! Intenzita vybarvení se věkem, obdobím roku a náladou mění!. Plně se barví až kolem 6-ti měsíců věku i déle;)
Vlohy dělají agamy velmi atraktivní a barvy se posouvají do naprostých extrémů, proto nezapomínejte, každá vloha je vlastně porucha v genomu agamy, čím více je v agamě těchto vloh, tím je větší možnost, že agama nemusí být zdravotně v pořádku! Tyto agamy, jsou přešlechtěné, náchylnější a určitě s kratší délkou života.

CO - DOMINANTNÍ = VLOHA SE BUĎ PROJEVÍ ČI NEPROJEVÍ, NOSITELEM JE JEDEN RODIČ
LEATHERBACK - agama s daleko menší velikostí šupin. Agamy jsou hladší a méně ostnité.
SILKBACK - agama vzniklá spojením dvou leatherback agam. Šupiny jsou tak malé až žádné a na omak mají hladkou kůži. Agama je velmi náchylná NA PORANĚNÍ, NEKRÓZY PRSTŮ A OCASU. Měla by se chovat samostatně, dospělý silk krom vhodného prostředí, například bez 3D pozadí a častější koupeli jinou péči nepotřebuje.
DUNNER - šupiny této variace rostou v opačném směru. Dunner forma je stále a asi i zůstane jen okrajová záležitost, traduje se s ní spojení s velkými zdravotními obtížemi. Může být i ve variacích dunner leatherback / normal/ silk.

Péče o agamu
Veškeré informace jsou označeny v přiloženém obrázku. 
Jedna agama potřebuje minimální životní prostor od 1m2 plochy dna, čím terárium členitější tím lépe. Terárium musí být dobře větrané tzv. komínovým efektem. Ideální terárium má vždy silný zdroj UVB a výhřevné světlo. Máte 2 možnosti a to mít VEDLE SEBE kompakt UVB a výhřevnou bodovku či toto spojit do HID UVB výbojky s předřadníkem či horší varianta bez předřadníku. Dále je dobré dát do terária plnospektrální trubici ( Narva Biovital ) po celé délce nebo použít plnospektrální výbojku. POKUD TOTO AGAMĚ NEZAŘÍDÍTE, KUPTE SI GEKONA!! Agama je tvor, který žije v buši austrálie, čím více je agama šlechtěna, tím je na tyto podmínky citlivější a náročnější. Pokud jí tyto podmínky nepřipravíte, tak oficiálně zvíře týráte, pamatujte na to! 
Základ je držet agamu v čistém prostředí, kdy se podestýlka ( písek, kukuřice, konopná ) čistí od každého výkalů a jednou až půl roku max se vymění. Mnoho z Vás nemá testy na parazity a i pokud jsou čisté, je spousta bakterií, které při přemnožení ve špinavém prostředí agamu budou oslabovat.
Osvětlení je Alfa a Omega chovu, bez něj to nelze. UVB zdroj agamě pomůže vstřebat vápník, bez něj agama bude trpět deformacemi a zlomeninami z nemoci tzv. křivice, to že neporoste je nejmenší problém. UVA je spektrum, kde plaz i vidí! jeho intenzita je důležitá pro pohodu, chuť se pářit a správné chování agamy a i samozřejmě plné vybarvení. 
Výhřevné zdroje se řeší speciální bodovkou či obyčejnou žárovkou, halogenem. Výbojky mají vysoké hodnoty jak UVB a UVA, tak i topí! Terárium je potřeba mít tak, aby například jeden roh měl 30C a pod výhřevem bylo k 50C.... docílíte i třeba kamenem pod slabší výhřev.
NIKDY nedáváme topný kámen, vypisovat proč z fyziologického hlediska, nechám na googlu, základ je že je to zbytečné a hlavně nebezpečné. Na noc samozřejme veškerá světla a výhřevy vypínáme!
Agamy mají mít zimní klid až spánek. Já zimuji od října do prosince / ledna. Postupně snižujeme dobu svícení a krmné dávky až agamy utlumíme a dáme agamy pořádně vyprázdněné a napité zimovat v teplotním rozmezí 5 - 15 C. Celou dobu je kontrolujeme. Vzbuzení také provádíme pomalu a postupně.
Agamy krmíme každý den zeleným ( nať od mrkve, jitrocel, pampelišky, kalisie, polníček, listy jahod, malin, atd.. ) , živé jako cvrčci, švábi, zopha, sarančata u dospělců třeba obden či 3x týdně dle stavu zvířete. Zdravá agama je krásně stavěná, kolem 50Cm dlouhá a s váhou 400 - 550g. Pozor viditelné kosti u kořene ocasu, žebra, porpadlá lebka jsou znaky podvýživy ( nebo samice vyčerpané po snůškách ), naopak tlustá a přetučnělá agama je zase ohrožena na přetučnění jater s následkem smrti!
Pokud jste začátečník nezkoušejte co by se mohlo obejít, ale držte se toho co je ověřeno... Pamatujte, vždy při vymýšlení, jak na něčem ušetřit, tak to vždy odnese živý tvor, který ma své požadavky, proto když na ně nedosáhnu už v prvopočátku, tak si vyberu méně náročné zvíře!
GENETICS OF BEARDED DRAGONS:
RRECEIVING GEN = gene to be transmitted by both parents. The genome is either visible or transmitted by the agam and is called HETEROZYGTH = HET.

RECEIVING GEN = gene to be transmitted by both parents. The genome is either visible or transmitted by the agam and is called HETEROZYGTH = HET.

HYPO - hypomelanistic. Agama has a reduced dark pigmentation and their colors are more intense. HYPO agama has all claws transparent without black pigment. Hypo agamas are the only genome that can be easily seen visible and visible.

TRANS - transluscent, which is literally "translucent" in translation. Agama has a suppressed white pigment and its skin is transparent, especially in youngsters, when this transparent emblem disappears. Transluscent agamas have all eyes black. If they have only translucent locations around the body and are not "all-transparent", they are referred to as "PARTIAL TRANS", thus partially translucent. The trans genome is relatively debatable and it is not recommended to cross two translucent agamas with visible talents. Often there is a smaller hatchling and fertility of the clutch at best and often to the defective young and poor immune system, small size and high mortality of the young. Therefore, it should be combined trans agama x het trans agama ... However, it also depends on the connection if the connection is fine and the chicks are healthy and without defects this link can be seen visible - a good breeder will always tell you what the connections are and whether there were any problems or not, so the decision to buy such a chick was up to you;)

WIBLIT - One of the young mutations that is not yet so widely spread. The clue is a non-sample agama. the yellow and orange Wiblitagamas have already grown. Like Trans, this is a matter of dispute. Do not matting visible Wits tdragons , restrict kinship, and do not burden the line unnecessarily with other talents.

ZERO - a mutation without a touch of color, giving silver-gray to white animals occasionally with black eyes as well as the Trans genome. We do not associate visible talents and, in my personal judgment, it is useless to load these lines with Trans.

HYPOTRANS - the most demanding combination that, combined with Coral, will give you beautiful, dragons.

CORAL - coral is not a genotype color! There is no het coral etc ..! It is a high luminous color of agam of rich colors and agama have a deep yellow abdomen. Marking coral agam should be pure coral origin from an Irish breeder! If two coral agamas are not combined, a crossbreed always carries full coral agamy, it should be marked by the color of both parents as for me, for example, ORANGE x pure RED CORAL. Red coral is the most demanding and really red scarcely rare. ONLY ON TRANS POGONA, YELLOW BROWN EXTRUDES, THERE IS CORAL ONLY TRANS POGONA  AND HYPOTRANS;)

The color and intensity of the colors must be different in the parents, otherwise the genetic color will not be used by the agama. Agam staining begins after 3 sundries and sometimes later in life, therefore it always depends on parents! The color intensity with age, season and mood changes !. Fully dyed up to about 6 months old;)

The talents make agama very attractive and the colors move to extreme extremes, so do not forget, every plot is actually a disorder in the genome of agama, the more it is in the agama of these talents, the greater the chance that the agama may not be healthy! These agamas are more advanced, more susceptible, and certainly shorter.
CO - DOMINANT = CHARACTER WILL BE BROWNED OR NOT PROVIDED, THE CARRIER IS ONE PARENT
LEATHERBACK - Agama with much smaller scale scales. Skin of Pogona are smoother and less spiny. Smaller scales can turn out to be more colorful and mainly patterned. There is an American variation on the Italian leatherbacka so called SMOOTHIE and it is recessive !!.

SILKBACK - agama created by joining two leatherback agam. The scales are as small as none and give the impression of skin. Agama is very susceptible to injuries, fingerprints and scratches. It should behave separately, adult silk, besides a suitable environment, for example without a 3D background and more frequent bathing does not need other care.

DUNNER - The scales of this variation grow in the opposite direction. The Dunner form is still and probably remains a marginal affair, and it is associated with great health problems. It can also be in dunner leatherback / normal / silk variations.

Care of dragon
All information is indicated in the enclosed image.
One dragon needs a minimal living space of 1m2 of the floor area, making the terrarium more fragile the better. The terrarium must be well ventilated with the so-called chimney effect. The ideal terrarium always has a strong source of UVB and heating light. You have 2 options and have-SIDE compact UVB and calorific spotlight or join in the UVB HID lamps with ballast or without ballast worse option. It is also good to put a full-length tube (Narva Biovital) on the terrarium or use a full-beam discharge lamp. IF YOU DO NOT AGAIN, DO BUY THE GEKON !! Pogona is a creature that lives in Australia's bush, the more agama is cultivated, the more sensitive and demanding these conditions are. If you do not prepare these conditions, you are officially bewildered, remember it!
The basis is to keep dragons in a clean environment where litter (sand, corn, hemp) is cleansed from each feces and once to half the maximum is exchanged. Many of you do not have parasite tests, and even if they are clean, there are plenty of bacteria that will diminish when they get into the dirty agam environment.
Illumination is Alpha and Omega breeding, without it can not. The UVB source of agama will help absorb calcium, without it the agama will suffer from deformations and fractures from the so-called rickets, that is not the least problem. UVA is a spectrum where reptiles see it! its intensity is important for the well-being, the desire to mate and the proper behavior of the agama and, of course, full coloring.
Heat sources are solved by a special spotlight or ordinary bulb, halogen. The lamps have high values ​​of both UVB and UVA, as well as they melt! The terrarium needs to be such that, for example, one corner has 30C and under warming to 50C .... you also get a stone under weaker heating.
WE NEVER give the stove, let me explain why, physiologically, I leave on the googlu, the basis is that it is unnecessary and especially dangerous. At night, of course, all lights are switched off and the heating is switched off!
Dragons are supposed to have winter to sleep. I winter from October to December / January. We gradually reduce the time of the light and feed until we damp the agamas and give the agamas thoroughly emptied and hot winter in the temperature range of 5 - 15 C. All the time we check them. We also make the awakening slowly and gradually.
Dragon fed every day green (leaves from carrots, plantain, dandelion, kalisie, lamb's lettuce, leaves of strawberry, raspberry, etc ..), a live crickets, cockroaches, Zoph, locusts in adults should be every other day or 3 times a week according to the condition of the animal. Healthy dragon is beautifully built, around 50cm long and weighing 400-550g. Attention visible bone at the base of the tail, ribs, skull porpadlá are signs of malnutrition (or exhausted after batches and female), while fat and fat dragon is again threatened to superfatting liver resulting in death!
If you are a beginner try what could be bypassed, but hold on to what is proven ... Remember, always devising how to save something, it always take home a living creature, which has its own requirements, so when they reach it already at first, so choose a less demanding animal!
Back to Top