Zvířata jsou prodávány pouze v dobré zdravotní kondici. Jako chovatel si vyhraňuji možnost odložit prodej či zrušit, pokud zvíře neprospívá. Zvíře je možné rezervovat maximálně 3 dny bez zálohy. Po zaplacení zálohy je doba na domluvě. Záloha se počítá 50% z ceny zvířete a doplacena maximáně 7 dní před prodejem do zahraničí či 2 dny před prodejem v ČR. Pokud zvíře nebude prospívat či přijde o kus ocasu, či končetiny a jiné, záloha je vratná či se domluví snížená cena nebo vybere jiné zvíře. 
!!! Zrušením objednávky ze strany kupujícího je záloha nevratná !!!
Zvíře má záruku 14-dní, pokud mu jsou zaručeny životně důležité podmínky!. Zvíře není vratné v této době pokud není drženo v karanténě a přišlo do styku s jiným zvířetem! ( Hrozí zavlečení nákazy do mého chovu ). 
Doprava není součástí ceny zvířete. Platbou PayPal se vždy počítá + 10% k ceně. 
Pohlaví nelze 100% garantovat, ale zatím se nestal omyl:)
Objednávky pro Hamm se zavírají vždy 7 dnů před termínem burzy.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Animals are sold only in good health. As a breeder, I reserve the option to postpone the sale or cancel if the animal does not benefit. The animal can book a maximum of 3 days without a deposit. Upon payment of the deposit there is a time of agreement. The deposit is calculated at 50% of the price of the animal and paid up to 7 days before sale abroad or 2 days before sale in the Czech Republic. If the animal does not thrive or comes to a tail, limbs or other, the deposit is reversible, or a reduced price or a different animal.
!!! Cancellation of the order by the buyer is an irrevocable deposit !!!
The animal has a 14-day guarantee if it is guaranteed vital conditions !. The animal is not reversible at this time if it is not quarantined and has come into contact with another animal! (There is a threat of introduction of the disease into my breeding). 
Transport is not included in the price of the animal. PayPal is always charged + 10% of the price. 
Gender can not be guaranteed 100% but has not become a mistake yet :)
Orders for Hamm are closed 7 days before the stock exchange.

!!! SHIP NEVER INCLUDE PRICE FOR DRAGON !!!
Ship dragon to other countries is deal only between customer and shipper.


Back to Top